Yleiset sopimusehdot

1.1 Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Datasafe Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja Suomen Datasafen välillä ole kirjallisesti muuta sovittu.

Suomen Datasafen ja asiakkaan välillä tehty kirjallinen palvelukohtainen sopimus, mukaan lukien palvelukohtaiset toimitusehdot, on ensisijainen tulkintalähde ja yleiset toimitusehdot toissijainen ja täydentävä tulkintalähde.!

1.2 Määritelmiä

Asiakas-sanalla viitataan sekä kuluttaja- että yritysasiakkaisiin.

1.3 Kuluttaja-asiakkaiden lainsäädäntöön perustuvat oikeudet

Nämä sopimusehdot eivät rajoita kuluttajalainsäädännön tai muun lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Sopimusehtoja tulkitaan lainsäädännön mukaisesti.

2.Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy sopimuksen allekirjoituksesta tai kun asiakas on ryhtynyt käyttämään Suomen Datasafen palvelua tai Suomen Datasafe on vastaanottanut ja hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Suomen Datasafe on oikeutettu vaatimaan ennakkomaksua. Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun asiakas on suorittanut vaadittavan ennakkomaksun.


Määräaikaisten sopimuksien katsotaan alkavan palvelun toimittamisesta. Palvelun toimituksen viivästyessä Suomen Datasafesta riippuvasta syystä vahvistetusta toimitusajasta, määräaika alkaa toimitusajankohdasta.
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista suostumusta.

Suomen Datasafella on oikeus siirtää sopimus taholle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Tällaisesta siirrosta ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin.

Suomen Datasafella on oikeus kieltäytyä tekemästä palvelusopimusta, mikäli asiakkaalla on riitauttamattomia maksamattomia laskuja.

3.Palvelun tuottaminen, käyttö ja lopettaminen

Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen tai mahdollisten palveluhäiriöiden määritykseen ja korjaukseen. Palvelun maksut voidaan periä myös ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa tai korjata asiakkaasta johtuvasta syystä.


Suomen Datasafella on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Suomen Datasafella on oikeus tehdä palveluun muutoksia edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö kokonaisuutena olennaisesti muutu.

Viranomaisten päätöksestä tai lainsäädännön aiheuttamista kustannuksista vastaa asiakas itse.

Asiakkaan pyynnöstä palveluun tehtävistä muutoksista peritään Suomen Datasafen määrittämä maksu.

Suomen Datasafella on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen, kuluttaja-asiakkaille vähintään kuukautta etukäteen. Käyttöoikeus Suomen Datasafen kehittämiin ohjelmistoihin ja tuotteisiin. Suomen Datasafe myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden palvelusopimuksen perusteella toimittamiinsa ohjelmistoihin ja palveluihin.

Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja palveluita ainoastaan Suomen Datasafen ohjeiden mukaisesti vain palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Suomen Datasafen omaisuutta. Asiakkaalla ei ole ilman Suomen Datasafen antamaa suostumusta oikeutta kopioida tai muuttaa ohjelmistoja tai luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön.

Asiakas vastaa palvelunsa sisältämästä, sekä sinne jättämistään ja sieltä muihin tietoverkkoihin levinneestä aineistosta, tekijänoikeuksista, laillisuudesta sekä mahdollisten rikkomusten aiheuttamista vaateista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta haittaa verkolle, käyttäjille tai vahingoita Suomen Datasafen toimintaa. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Suomen Datasafen tai kolmannen osapuolen palvelimille, Suomen Datasafella on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää sen käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu.

Asiakas vastaa palveluun tahallisesti tai tuottamuksellaan tuomiensa haitakkeiden ym. vastaavien seikkojen aiheuttamista vahingoista Suomen Datasafelle tai kolmansille osapuolille.

Asiakkaalle voidaan tarjota palveluita haitallisen sisällön suodattamiseksi asiakkaan tietoliikenteestä. Suomen Datasafe ei ole vastuussa, mikäli toimitettu palvelu ei kykene estämään kaiken haitallisen sisällön välittymistä.

Asiakkaan palvelun tietoturvaan kohdistuvista uhkista Suomen Datasafe pyrkii ilmoittamaan viipymättä asiakkaalle, informoimaan asiakasta käytettävissä olevista toimenpiteistä sekä niiden mahdollisista kustannuksista.

4.Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

Jos asiakas havaitsee Suomen Datasafen palvelussa vian, asiakkaan velvollisuus on tehdä vikailmoitus. Suomen Datasafe voi laskuttaa asiakasta virheellisestä vikailmoituksesta aiheutuneesta työstä.

5.Asiakastiedot ja niiden käyttö

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa Suomen Datasafelle sen vaatimat, palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa antamiensa tietojen oikeellisuus.

Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Suomen Datasafelle asiakastietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät ovat tietoisia heitä koskevien tietojen antamisesta. Suomen Datasafella on oikeus luovuttaa asiakas- ja tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

6.Maksut ja laskutus

Suomen Datasafen kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on nähtävillä osoitteessa http:// www.datasafe.fi.

Suomen Datasafe pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Asiakaan purkaessa tai irtisanoessa sopimuksen, saamatta jääneestä ennakkoon maksetusta palvelusta suoritettua maksua ei palauteta ilman eritystä syytä.

Lasku on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Suomen Datasafella on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien ja laskun maksukehotuksesta hinnaston mukainen maksu.

Suomen Datasafella on oikeus sulkea palvelu välittömästi saatuaan ilmoituksen palvelun käyttöön oikeuttavat salasanat tms. tunnukset ovat joutuneet oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun.

Suomen Datasafella on oikeus sulkea palvelu välittömästi, mikäli sopimukseen perustuvia maksuja on maksukehoituksesta huolimatta maksamatta. Palvelun uudelleen avaamisesta veloitetaan hinnaston mukainen avausmaksu. 

7.Sopimuksen päättyminen

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen asiakas voi irtisanoa noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa. Asiakas saa tästä kirjallisen vahvistuksen.

Suomen Datasafella on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Nämä ehdot tulevat voimaan silloin, kun ne on julkaistu Suomen Datasafen verkkosivuilla tai silloin, kun ne on asiakkaalle asianmukaisesti tiedotettu.

Ehdot ovat voimassa 1.10.2008 lukien toistaiseksi.

Suomen Datasafe Oy Hallituskatu 7 F 45100 KOUVOLA


© 2019 | Suomen Datasafe Oy